Naturvårdsingenjörerna AB

Teknik och Biologi i kombination

Uppdrag VA-, vatten, dammar och våtmarker

 • Våtmarker - Se rubrik i menyn Våtmarker - Anlagda våtmarker -
 • Tullstorpsån ekonomisk förening. Inventering av våtmarkslägen 2009.
 • Tullstorpsån ekonomisk förening. Inventering av Tullstorpsån 2009.
 • Tullstorpsån ekonomisk förening. Projektering provsträcka 2009.
 • LRF. 8 stycken vattendragsvandringar i skåne 2009.
 • Hässleholms Kommun. Projektering och byggledning ombyggnad av dagvattendammar. Ekbacka 2008 - 2009.
 • LRF. Vattendragsvandringar i Blekinge, på Öland samt norra Småland 2008.
 • Econova Energy AB. Projektering av lakvattenrening på Deponi Häradsudden. 2007.
 • Viking Timber AB. Projektering av bevattnings- och reningsdammar för timmerupplag i Rävsmåla. 2007.
 • Harry Nilssons Sågverks AB. Projektering av reningsdammar på Hästvedasågen. 2007.
 • Naturbruksgymnasiet Osby. Projektering av våtmark för undervisningsändamål. 2006.
 • Harry Nilssons Sågverks AB. Projektering av reningsdammar på Timmerlager Stoby. 2006.
 • Länsstyrelsen i Kalmar län: Specialrådgivare för våtmarker i Greppa Näringen. Genomför rådgivningar om våtmarker till lantbruket från 2006.
 • Länsstyrelsen i Halland: Specialrådgivare för våtmarker i Greppa Näringen. Genomför rådgivningar om våtmarker till lantbruket från 2005.
 • Mullsjö kommun. Besiktning-, byggledning och sakkunnig i projektet ”Låt Öringen leka”. Ett projekt för att rena Mullsjöån. Dagvattenåtgärder och efterpolering av avloppsvatten, m.m. 2004-2005.
 • Vägverket Produktion Sydöst. Upprättande av skötselplan för dagvattendammar. 2004.
 • Vägverket region Skåne. Biologisk uppföljning av vattendomar vid brobyggen. 2004.
 • Weibulls Torv AB. Projektering av reningsanläggning för suspenderat material. 2003.
 • Kristianopels samhällsförening. Undersökning av Horsafjärden 2003.
 • Viking Timber AB. Projektering av sedimentationsanläggning och omledning av bäck. 2003.
 • Kristianstads kommun, LIP-projekt. Projektering av våtmark för vassodling.
 • Länsstyrelsen Skåne: Specialrådgivare för våtmarker i Greppa Näringen. Genomför rådgivningar om våtmarker till lantbruket från 2001 och framåt.
 • Länsstyrelsen Blekinge: Specialrådgivare för våtmarker i Greppa Näringen. Genomför rådgivningar om våtmarker till lantbruket från 2002 och framåt.
 • Färgelanda. Projektering av 8 våtmarksanläggningar 1999 - 2000.

Förorenad mark

 • Önskefoto AB. Markundersökning 2008.
 • Beglast AB. Markundersökning 2008.
 • Karlskrona Bunkerservice AB. Medverkan vid sanering av oljeskadad mark i Nogersunds hamn 2008.
 • Karlskrona Bunkerservice AB. Undersökning och medverkan vid sanering av oljeskadad mark i Ekenabben 2008.
 • Karlskrona Bunkerservice AB. Undersökning och medverkan vid sanering av oljeskadad mark i Torhamn 2008.
 • Karlskrona Bunkerservice AB. Undersökning av oljeskadad mark i Nogersunds hamn. 2007.
 • Karl Svenssons Agenturaffär AB. Undersökning av område för skrotningsverksamhet. 2006.
 • Kristianstads kommun. Markundersökning Rinkaby 2006.
 • Länsmäklaren. Markundersökning inför fastighetsöverlåtelse 2005.
 • Vägverket. Kontroll av rensmassor från vägdiken 2005.
 • Aerosol scandinavia AB. Markundersökning inför fastighetsöverlåtelse 2004.
 • Kristianstad kommun: Grundläggande markundersökning och fördjupad undersökning av nedlagd skrotningsverksamhet, Kristianstad.
 • Kristianstad kommun: Grundläggande markundersökning av nedlagd skrotningsverksamhet, Åhus.
 • IN (Telias fastighetsbolag): Grundläggande markundersökning Kristianstad och Grundläggande markundersökning Kalmar.
 • Fortifikationsverket: Grundläggande markundersökning av industritomt i Kristianstad.
 • KE Petterssons skrotaffär AB: Grundläggande markundersökning samt fördjupad undersökning av nedlagd skrotningsverksamhet.
 • F:A Kjell Bornhager: Grundläggande undersökning av industritomt.
 • Hässleholms kommun: Grundläggande undersökning av nedfallsområde för skjutbana.
 • Balticum Försäljnings AB, Grundläggande undersökning av industritomt vid överlåtelse 2002.
 • Nordströms bildemontering AB, undersökning av oljeskadad infiltration 2001.

Undersökningar vatten/sediment

 • Hässleholms Kommun. Mätning av grumlighet i Almaån 2008.
 • Sydvatten AB. Provtagning råvatten Bolmensystemet 2007.
 • IFÖ-verken. Inventering av nissöga och makrofyter 2006.
 • Hässleholms Kommun. Inventering av musslor vid Hörlingeåns utlopp i Almaån 2006.
 • Hässleholms Kommun. Inventering av bottenfauna i Almaån 2006.
 • Vägverket Region Skåne, Undersökning av brunnar med vägsaltinträngning 2006.
 • Vägverket Region Skåne, Undersökning av bottenfauna i Pinnån och Skräbeån 2006.
 • Provtagning av vatten kring timmerupplag, Harry Nilssons Sågverks AB. 2006-2007
 • Vägverket Region Skåne, Biologisk efterkontroll av vattendomar 2005.
 • Vägverket Region Skåne, Inventering av damm vid ny rastplats väg 19 Broby 2005.
 • Weibull Trädgård. Provtagning utgående vatten från Torvtäkter. 2005 och framåt
 • Hässleholms Kommun. Avbördningskurva Finjasjöns utlopp  i Almaån 2005.
 • Danisco sugar - Nordic sugar. Provtagning utgående vatten Jordberga sockerbruk. 2005 och framåt
 • Vägverket Region Skåne, Provtagning Brobyte väg 2050 Bivaröd, 2004.
 • Vägverket Region Skåne, Utvärdering av vägdagvattendammar i Skåne 2004.
 • Bong & Ljungdahl, Provtagning av spillvatten 2002 och framåt
 • Vägverket Region Skåne, provtagning vägbygge E4 2002-2005.
 • Hässleholms kommun, Genabäckens kontrollprogram, 2000-2004. Undersökning av Genabäckens dagvattensystem.
 • Svenskt Vatten och Region Skåne, Forskningsprojekt om mekanismer som styr blå-gröna algers utveckling. Samprojekt med Högskolan Kristianstad 2002.
 • Hässleholms kommun, Provtagning och miljörapport av blydeponi. 2000 och framåt
 • Landöns båtklubb, Sedimentprovtagning i båthamn 2001.
 • Habo kommun, undersökning av Habo dagvattensystem 2000.
 • Kristianstads kommun, sedimentprovtagning i Arkelstorpsviken 2000.
 • Hässleholms kommun, Provtagning och undersökning av nedlagd deponi. 1998-2000.
 • Provtagningar till ett flertal företag ex. biltvättar, avloppssystem, dammvatten, m.m.

Tilllståndansökningar, MKB, m.m.

 • Harry Nilssons Sågverks AB. Periodisk besiktning 2009.
 • Weibull Trädgård. Tillståndsprövning och ansökan om täkttillstånd Åbuamossen 2008-2009.
 • Weibull Trädgård. Tillståndsprövning och ansökan om täkttillstånd Åbuamossen 2008-2009.
 • SYSAV. Periodisk besiktning av avfallsanläggningar i St. Olof, Trelleborg och Ystad 2008.
 • Weibull Trädgård. Tillståndsprövning och ansökan om täkttillstånd Vissmossen 2007-2008.
 • Tillståndsprövning och ansökan om Lertäkt Adinal. 2007.
 • Harry Nilssons Sågverks AB. Tillståndsansökan sågverk Hästveda 2007.
 • Weibull Trädgård, Tillståndsprövning och ansökan om täkttillstånd Rönneholm 2006.
 • Fulltofta Naturcentrum, Region Skåne, MKB för anläggande av våtmark.
 • Weibull Torv AB. Tillståndsansökan för kompostering. 2004.
 • Weibull Torv AB. Tillstånd Vattenreningsanläggning. 2003.
 • Viking Timber AB. Tillstånd för omledning av bäck. 2003.
 • Habo kommun, Tillståndsansökan för våtmark för rening av spillvatten. 2002.
 • Habo kommun, MKB, samråd och tidigt samråd för våtmarker för spill- och dagvatten. 2002.
 • Torsås kommun, MKB för restaurering av våtmark.Tilllståndansökningar, MKB, m.m.

Vassklippning

 • Kommunteknik Malmö. Rensning av vattenväxter 2010. Vallgraven Malmöhus.
 • Borås Kommun. Klippning av vattenväxter i fiskedammar 2010.
 • Hässleholms Kommun. Klippning av vattenväxter 2010. Ekbacka bostadsområde.
 • Höörs Kommun. Vassklippning Sätoftasjön 2010.
 • SVEVIA. Klippning av vattenväxter i dagvattendammar i Malmö. 2010.
 • Green Landscaping AB. Klippning av vattenväxter i damm vid bostadsområde 2010.
 • Kristianstads Kommun. Klippning av vattenväxter 2009. Kanaler Kristianstad, Arkelstorpsviken, Hammarsjön, Araslövssjön samt Helge å.
 • Kommunteknik Malmö. Rensning av vattenväxter 2009. Vallgraven Malmöhus.
 • Höörs Kommun. Vassklippning Sätoftasjön 2009.
 • Hässleholms Kommun. Klippning av vattenväxter 2009. Ekbacka bostadsområde samt Finjasjön.
 • Barsebäck. Vassklippning 2009.
 • Ronneby Vångsö. Vassklippning 2009.
 • Hässleholms Kommun. Klippning av vattenväxter 2008. Ekbacka bostadsområde.
 • Dalsjöns intresseförening. Vassklippning i Dalsjön 2008.
 • Karsholm. Klippning av vattenväxter 2008.

Övrigt

 • Skogsstyrelsen. Utredning ang. bildande av Model Forest - Helge å.
 • Grönslätts Intresseförening. Rådgivning för skötsel av gemensam skog och grönområde.
 • Eon - ES. Entreprenadbesiktning Osby och Nordanå.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.