Naturvårdsingenjörerna AB

Teknik och Biologi i kombination

Tillståndsprövning behövs för bl. a. miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, täkter mm. Omfattningen på prövningen beror på hur stor och omfattande verksamheten är och detta regleras i miljöbalkens förordningar.

Naturvårdsingenjörerna AB utför de utredningar som erfordras samt upprättar underlag för tillståndsärenden av olika slag. Vi arbetar med hela spektrat från enklare samråd till kompletta ansökningar till länsstyrelse och miljödomstol.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.