Vassklippning och skötsel av våtmarker, dammar och vattendrag

Vi klipper vass och annan vattenvegetation i våtmarker, sjöar, dammar och vattendrag.
Vi använder en amfibiegående redskapsbärare, TRUXOR, som kan utrustas med en mängd olika redskap med olika funktioner. 

Sugmuddring

Sugmuddring till geotube eller till annan lämplig avvattningsmetod

Vassklippning

Med regelbunden klippning kan man begränsa och minska utbredningen av vegetation vilket minskar behovet av stora åtgärder i framtiden.

Vatten- och sedimentprovtagning

Truxorn är en bra platform att använda för att ta ut prover på vatten eller sediment i otillgängliga vattenområden.

TRUXOR med grävaggregat

Med grävaggregatet monterat kan man utföra grävarbeten på platser där en vanlig grävmaskin inte kan ta sig.